logo
当前位置:越南旅游博客 >> 杂谈 >> 越南电影《恋恋三季》主题曲-DemLaoXao
越南电影《恋恋三季》主题曲-DemLaoXao


Phuong Thanh(中文名:清芳)那沧桑而又极具穿透力的声音
以及乐曲本身委婉动人的旋律,
就犹如一杯绯红的红酒,让人不禁为之沉醉,
越喝味越浓!很喜欢这感觉,心底有种震动,
醉了以后可能就是这种味道吧。


《dem lao xao 》

越南歌词:

Đem đông lao xao, đem đông nhớ ai?
Đem đông cô đơn vắng ai?
Cơn mưa lao xao, cơn mưa nhớ ai?
Ôi, hạt mưa rơi khoc thầm!

Anh đang nơi đâu? Anh thương nhớ ai?
Bao đem cô đơn vắng anh
Mong cho đôi ta, ben nhau mãi thôi!
Cho hạt mưa rơi hết buồn

ĐK:
Tinh yeu như canh chim trời vụt bay theo gio mãi trôi!
Để bao thương nhớ âm thầm, thiết tha vô bờ
Đen khuya co thấu hay chăng, lẻ loi tôi đang ngong trông
Thi mây mưa cứ trôi hoai, khat khao chờ mong

Chợt nghe chư tiếng em cười, cỏ cây như muốn niu chân
Nhẹ nâng câu hat ban đầu, dấu xưa tuyệt vời
Một mai anh sẽ quay về, bờ môi mang bao thiết tha
Bai ca in mãi trong long, sẽ không nhạt phai!英文歌词

Hubbub’s the night, winter nights I miss you,
Winter night alone, without you.
Hubbub’s the rain, for whom you’re missing,
Oh, rain drops cry, in silence.
Where have you been, who’ve you remembered?
Many lonely nights, without you.
Wishing for us two, together always,
So the falling rain, stops (the) sorrow.
Love’s like the wings of bird, flies away with drifting wind,
To long for that someone, to love forever.
Light of late night, do you know?
alone, I am hoping,
Clouds of rain are still floating, craving and waiting.
Suddenly, with your laughing, grass and trees feel like clinging,
Raising softly the song, the best memories,
Someday, you shall return, full of eager love,
The song, imprinted in my heart, will not fade away.中文大意

嘈杂的夜晚, 在一个冬天的夜晚我想念你,
这个冬天夜晚我好孤独,没有你。
绵绵的细雨, 却看不见你,
哦, 雨在哭泣。
你去了哪里,你在哪里?
许多孤单的夜晚,没有你。
期望我们俩,能够相聚,
阻止雨的飘落,停止它的悲伤。
爱像鸟的翅膀,与风一起飞走,
对渴望的你, 永远是爱。
孤单的夜晚,你知道吗?
独自地,我正在希望,
雨仍然一直的下,我在渴望和等候。
突然,带着你的笑,草和树想要黏紧,
轻轻地唱起歌 , 美好的记忆,
有一天,你将回来, 那充满热情的爱,
那首在我的心中烙印了的歌,永不消失。


http://www.fqxy.com/upplay/DemLaoXao.mp3
文章来自: 杂谈